Mzdy


Výše minimální mzdy

Právní předpis

Platnost
od
Za hodinu
(Kč)
Za měsíc
(Kč)

NV ČR č. 162/2000 Sb., kterým se mění NV ČR č. 303/1995 Sb.

1.7.2000 25 4 500

NV ČR č. 429/2000 Sb., kterým se mění NV ČR č. 303/1995 Sb.

1.1.2001 30 5 000

NV č. 436/2001 Sb., kterým se mění nařízení č. 303/1995 Sb.

1.1.2002 33,9 5 700

NV č. 560/2002 Sb., kterým se mění NV č. 333/1993 Sb.

1.1.2003 36,9 6 200

NV č. 464/2003 Sb., kterým se mění NV č. 333/1993 Sb.

1.1.2004 39,6 6 700

NV č. 700/2004 Sb., kterým se mění NV č. 303/1995 Sb.

1.1.2005 42,5 7 185

NV č. 513/2005 Sb., kterým se mění NV č. 303/1995 Sb.

1.1.2006 44,7 7 570

NV č. 513/2005 Sb., kterým se mění NV č. 303/1995 Sb.

1.7.2006 48,1 7 955

NV č. 513/2005 Sb.

1.1.2007 48,1 8 000


Limity pro výpočet nemocenských dávek

Platnost

První redukční hranice Druhá redukční hranice Maximální denní VZ Maximální výše denní dávky

do 30.9.1999

270 Kč - 270 Kč 186 Kč

1.10-31.12.1999

360 Kč 540 Kč 468 Kč 323 Kč

1.1.-31.12.2000

400 Kč 590 Kč 514 Kč 355 Kč

1.1.-31.12.2001

430 Kč 630 Kč 550 Kč 380 Kč

1.1.-31.12.2002

480 Kč 690 Kč 606 Kč 419 Kč

1.1.-31.12.2003

480 Kč 690 Kč 606 Kč 419 Kč

1.1.-31.12.2004

480 Kč 690 Kč 606 Kč 419 Kč

1.1.-31.12.2005

480 Kč 690 Kč 606 Kč 419 Kč

1.1.-31.12.2006

51 Kč 730 Kč 642 Kč 443 Kč

Poznámka:
Od 1. 1. 2004 se mění sazba pro výpočet nemocenského:
1. Za první tři dny pracovní neschopnosti z 50 % na 25 % .
2. Za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování člena rodiny z denního vyměřovacího základu do výše 480 Kč se započítává jen 90 %.

Sociální pojištění


Vyměřovací základ pro sociální pojištění

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období.

Vyměřovacím
základem je:

- u zaměstnance úhrn příjmů zúčtovaných mu organizací nebo malou organizací v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění (§ 5 odst. 1 zákona o pojistném) a příjmy zúčtované mu organizací nebo malou organizací v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění (§ 5 odst. 2 zákona o pojistném)

- u zaměstnance v pracovním vztahu uzavřeném podle cizího práva
úhrn příjmů zúčtovaných mu organizací nebo malou organizací v souvislosti s tímto pracovním vztahem, který mu zakládá účast na nemocenském pojištění, s výjimkou příjmů, které tomuto pracovníku nahrazují výdaje jím za zaměstnavatele vynaložené v souvislosti s tímto pracovním vztahem nebo škodu vzniklou v souvislosti s tímto pracovním vztahem

- u organizace a malé organizace částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jejich zaměstnanců

- u osoby samostatně výdělečně činné částka, kterou si určí, ne však méně než
35% příjmu ze samostatné výdělečné činnosti do roku 2003
40% příjmu ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2004
45% příjmu ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2005
50% příjmu ze samostatné výdělečné činnosti od roku 2006
a to po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení (§ 7 odst. 1 a 2 a § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., v platném zn.)

- u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění částka, kterou si určí, nejméně však měsíčně neomezená částka pro výpočet důchodu platná k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí.Sazby sociálního pojištění z vyměřovacího základu činí:

u organizace a malé organizace 26 %, z toho
= 3,3 % na nemocenské pojištění
= 21,5 % na důchodové pojištění
= 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti

u zaměstnanců 8 %, z toho
= 1,1 % na nemocenské pojištění
= 6,5 % na důchodové pojištění
= 0,4 % na státní politiku zaměstnanosti

u osob samostatně výdělečně činných 29,6 %, z toho
= 28 % na důchodové pojištění
= 1,6 % na státní politiku zaměstnanosti
(pokud jsou dobrovolně účastné nemocenského pojištění 4,4 % na nemocenské pojištění)

u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění
= 28 % na důchodové pojištěníMinimální výše zálohy na sociální pojištění pro OSVČ

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí v roce 2004 997 Kč. Nejnižší pojistné na nemocenské pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí v roce 2004 149 Kč.

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činí v roce 2004 499 Kč. Nejnižší pojistné na nemocenské pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činí v roce 2004 75 Kč.

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí v roce 2005 1192 Kč. Nejnižší pojistné na nemocenské pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí v roce 2005 178 Kč. 

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činí v roce 2005 530 Kč. Nejnižší pojistné na nemocenské pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činí v roce 2005 77 Kč.

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí v roce 2006 1394 Kč. Nejnižší pojistné na nemocenské pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí v roce 2006 208 Kč.

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činí v roce 2006 558 Kč. Nejnižší pojistné na nemocenské pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činí v roce 2006 83 Kč.

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí v roce 2007 1491 Kč. Nejnižší pojistné na nemocenské pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí v roce 2007 222 Kč.

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činí v roce 2007 597 Kč. Nejnižší pojistné na nemocenské pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činí v roce 2007 89 Kč.

Zdravotní pojištění


Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období.

Vyměřovacím základem je:

- u zaměstnance úhrn příjmů zúčtovaných mu organizací nebo malou organizací v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na zdravotním pojištění

- u organizace a malé organizace částka odpovídající úhrnu příjmů zúčtovaných zaměstnanci organizací nebo malou organizací v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na zdravotním pojištění

-u osoby samostatně výdělečně činné
35%
příjmu ze samostatné výdělečné činnosti do roku 2003
40% příjmu ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2004
45% příjmu ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2005
50% příjmu ze samostatné výdělečné činnosti od roku 2006
a to po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení (§ 7 odst. 1 a 2 a § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., v platném zn.)Sazby zdravotního pojištění z vyměřovacího základu činí:

• u organizace a malé organizace 9 %

• u zaměstnanců 4,5 %

• u osob samostatně výdělečně činných 13,5 %Minimální výše zdravotního pojištění pro zaměstnance

Minimální mzda je minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance v pracovním poměru a vyměřovacím základem pro osoby bez zdanitelných příjmů.

Období Minimální mzda Minimální pojistné
1.1.2001 – 31.12.2001 5 000 Kč 675 Kč

1.1.2002 – 31.12.2002

5 700 Kč

770 Kč

1.1.2003 – 31.12.2003

6 200 Kč

837 Kč

od 1.1.2004 6 700 Kč

905 Kč

od 1.1.2005 7 185 Kč 970 Kč
od 1. 1. 2006 7 570 Kč 1 022 Kč

od 1. 7. 2006

7 955 Kč

1 074 Kč

od 1. 7. 2008 8 000 Kč 1 080 Kč


Minimální výše zdravotního pojištění pro OSVČ

do roku 2003

Pro OSVČ platily do roku 2003 stejné minimální vyměřovací základy a stejná výše minimální měsíční zálohy na pojistné jako u zaměstnanců

od 1.1.2004

Pro OSVČ je od 1. 1. 2004 minimálním vyměřovacím základem dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok o dva roky předcházející roku, pro který je vyměřovací základ stanovován. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo Sdělením č. 485/2003 Sb. průměrnou mzdu za rok 2002 ve výši 15.857 Kč. Z toho vyplývá minimální měsíční vyměřovací základ ve výši 7.929 Kč a minimální měsíční pojistné činí 1.071 Kč.

od 1.1.2005

Pro OSVČ je od 1. 1. 2005 minimálním vyměřovacím základem dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok o dva roky předcházející roku, pro který je vyměřovací základ stanovován. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo Sdělením č. 520/2004 Sb. průměrnou mzdu za rok 2003 ve výši 16.920 Kč. Z toho vyplývá minimální měsíční vyměřovací základ ve výši 8.460 Kč a minimální měsíční pojistné činí 1.143 Kč.

od 1.1.2006

Pro OSVČ je od 1. 1. 2006 minimálním vyměřovacím základem dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok o dva roky předcházející roku, pro který je vyměřovací základ stanovován. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo Sdělením č. 261/2005 Sb. průměrnou mzdu za rok 2004 ve výši 18.035 Kč. Z toho vyplývá minimální měsíční vyměřovací základ ve výši 9.017,50 Kč a minimální měsíční pojistné činí 1.218 Kč.

od 1.4.2006

Pro OSVČ je od 1. 4. 2006 minimálním vyměřovacím základem dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok o dva roky předcházející roku, pro který je vyměřovací základ stanovován. Na základě zákona č. 117/2006 Sb. dochází ke změně definice pojmu výpočtu průměrné mzdy. Průměrná mzda je nyní stanovena ve výši 18.834 Kč. Z toho vyplývá minimální měsíční vyměřovací základ ve výši 9.417,00 Kč a minimální měsíční pojistné činí 1.272 Kč.

od 1.1.2007

Pro OSVČ je od 1. 1. 2007 minimálním vyměřovacím základem dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok o dva roky předcházející roku, pro který je vyměřovací základ stanovován. Průměrná mzda je nyní stanovena ve výši 18.809 Kč. Z toho vyplývá minimální měsíční vyměřovací základ ve výši 10.070,00 Kč a minimální měsíční pojistné činí 1.360 Kč.

   


home     top                                                                            created by LIVEX