Daně z příjmu


Daň z příjmů právnických osob

Rok

2000 – 2003

2004

2005

2006

Výše daně 31% 28% 26% 24%


Daň z příjmů fyzických osob do roku 2005

Základ pro výpočet daně z příjmu FO Daň z příjmu FO
od Kč     do Kč rok 2001 – 2005
0 109 200 15% ze základu přesahujícího
0 Kč
109 200 218 400 16 380 Kč + 20% ze základu přesahujícího
109 200 Kč
218 400 331 200 38 220 Kč + 25% ze základu přesahujícího
218 400 Kč
331 200  a více 66 420 Kč + 32% ze základu přesahujícího
331 200 Kč

 

Daň z příjmů fyzických osob od roku 2005

Základ pro výpočet daně z příjmu FO Daň z příjmu FO
od Kč     do Kč 2006 - 2007
0 121 200 12% ze základu přesahujícího
0 Kč
121 200 218 400 14 544 Kč + 19% ze základu přesahujícího
121 200 Kč
218 400 331 200 33 012 Kč + 25% ze základu přesahujícího
218 400 Kč
331 200  a více 61 212 Kč + 32% ze základu přesahujícího
331 200 Kč

 

Minimální základ daně

Rok Výpočet Částka
2005 0,5 x 16.769 x 1,0665 x 12 107. 300 Kč
2006 0,5 x 17.882 x 1,0532 x 12 112.900 Kč
2007 0,5 x 18.809 x 1,0707 x 12 120.800 Kč

Vztahuje se: na poplatníky s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c), kde musí základ daně podle § 5 a 23 činit alespoň 50 % částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu podle zákona o důchodovém pojištění za kalendářní rok, který o 2 roky předchází zdaňovacímu období, přepočítacího koeficientu podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného základu a počtu kalendářních měsíců, v jejichž průběhu poplatník provozoval činnost podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c). Tato částka se zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.

 

Nezdanitelné části základu daně podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů platné do roku 2006

Nezdanitelná částka

Ustanovení zákona 2002 - 2003 2004 2005

základní nezdanitelná částka

§ 15 odst. 1 písm. a) 38 040 Kč 38 040 Kč 38 040 Kč

na vyživované dítě

§ 15 odst. 1 písm. b) 23 520 Kč 25 560 Kč ---*

na manželku

§ 15 odst. 1 písm. c) 21 720 Kč 21 720 Kč 21 720 Kč

na částečný invalidní důchod

§ 15 odst. 1 písm. d) 7 140 Kč 7 140 Kč 7 140 Kč

na plný invalidní důchod

§ 15 odst. 1 písm. e) 14 280 Kč 14 280 Kč 14 280 Kč

držitele průkazu ZTP/P

§ 15 odst. 1 písm. f) 50 040 Kč 50 040 Kč 50 040 Kč

studenti, žáci

§ 15 odst. 1 písm. g) 11 400 Kč 11 400 Kč 11 400 Kč

Všechny částky jsou uvedeny za jeden rok, lze je přepočítat i na měsíce (kromě odpočtu na manželku)

* Od roku 2005 dochází ke zrušení nezdanitelné částky, kterou lze uplatnit na vyživované dítě. Tato nezdanitelná částka byla nahrazena tzv. daňovými slevami (zvýhodněními) popřípadě daňovými bonusy, které lze uplatnit při splnění podmínek uvedených v §35 písmene c a d zákona o daních z příjmů. Částka daňové slevy (zvýhodnění) popřípadě daňového bonusu na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti činí 6.000,- Kč ročně. Přičemž daňový bonus lze uplatnit minimálně ve výši 100,- Kč a maximálně ve výši 30.000,- Kč


 

Slevy na dani z příjmů podle § 35ba odst. 1 a § 35c zákona o daních z příjmů platné od roku 2006

Slevy na dani Ustanovení zákona 2006 - 2007
Roční výše 1 / 12

- základní nezdanitelná částka

§ 35ba odst. 1 písm. a) 7 200 Kč 600 Kč

- na vyživované dítě

§ 35c odst. 6 000 Kč 500 Kč

- na manželku

§ 35ba odst. 1 písm. b) 4 200 Kč 350 Kč

- na částečný invalidní důchod

§ 35ba odst. 1 písm. c) 1 500 Kč 125 Kč

- na plný invalidní důchod

§ 35ba odst. 1 písm. d) 3 000 Kč 250 Kč

- držitele průkazu ZTP/P

§ 35ba odst. 1 písm. e) 9 600 Kč 800 Kč

- studenti, žáci

§ 35ba odst. 1 písm. f) 2 400 Kč 200 Kč

Nezdanitelné části základu daně podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů byly novelou č. 545/2005 Sb. účinnou od 1. 1. 2006 nahrazeny slevou na dani podle § 35ba.


 

Přehled změny výše výdajových paušálů

Kategorie příjmů Od roku 2005 Do roku 2004
Nově zavedená výše výdajových paušálů
(v % z příjmů)
Dosavadní výše výdajových paušálů
(v % z příjmů)

§ 7 odst. 1 písm. a) (zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství)

80 50

§ 7 odst. 1 písm. b) ze živností řemeslných

60 25

§ 7 odst. 1 písm. b) s výjimkou živností řemeslných

50 25

§ 7 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b) až d) (např. příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy z výkonu nezávislého povolání, příjmy znalce, tlumočníka, správce konkursní podstaty, apod.

40 25

§ 7 odst. 2 písm. a) s výjimkou příjmů podle odst. 8 (např. příjmy z užití nebo poskytnutí autorských práv,apod.)

30 30

§ 9 příjmy z pronájmu (movitých i nemovitých věcí)

20 20

Pro poplatníky s příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a s příjmy z pronájmu došlo k úpravě výše procenta příjmů, kterým jsou vypočítávány výdaje.

Poplatníci, kteří doposud neuplatňovali výdajové paušály, tzn. uplatňovali výdaje ve skutečné prokázané výši a chtějí uplatnit výdaje procentem z příjmů již za zdaňovací období roku 2005, by neměli opomenout úpravu základu daně dle ust. § 23 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Případnou úpravu základu daně za zdaňovací období roku 2004 bude nutné provést prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2004.

Daň z přidané hodnoty

Sazby daně z přidané hodnoty

Základní - 19 %
(do 30. 4. 2004 22 %)

Použije se pro zboží, které není uvedeno v příloze č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, a pro služby neuvedené v příloze č. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.

Snížená - 5 %

Použije se pro služby uvedené v příloze č. 2 zákona o dani z přidané hodnoty a pro zboží, které je uvedeno v příloze č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

Daň silniční

Roční sazby silniční daně – osobní automobily (podle odstavce 1 zákona)

Sazba určená podle zdvihového objemu Roční daň
do 800 cm3   1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1 800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2 400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3 000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3 600 Kč
nad 3000 cm3   4 200 Kč


Vybrané roční sazby silniční daně – nákladní automobily (podle odst. 2 zákona)

Počet náprav Hmotnosti Roční daň
2 nápravy do 1 tuny 1 800 Kč
2 nápravy nad 1 t – do 2 t 2 400 Kč
2 nápravy nad 2 t – do 3,5 t 3 600 Kč
2 nápravy nad 3,5 t – do 5 t 4 800 Kč
2 nápravy nad 5 t – do 6,5 t 6 000 Kč
2 nápravy nad 6,5 t – do 8 t 7 200 Kč

Platnost slev pro roky 2006 a 2007

§6 odstavec 6 U vozidel se sazbou daně podle odstavce 2, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 2 stanované předpisy Evropské hospodářské komise OSN 49-02 B (směrnice 91/542/B/EHS, směrnice 96/1/ES) a Evropské hospodářské komise OSN 83-04 B, C (směrnice 96/69/ES, směrnice 98/77/ES), se sazba daně snižuje o 40 % do 31. prosince 2007. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5.
§6 odstavec 7 U vozidel se sazbou daně podle odstavce 2, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 3 a limity vyšší úrovně stanované předpisy Evropské hospodářské komise OSN R 83-05 (směrnice ES 1999/102, směrnice ES 2001/1, směrnice ES 2001/100, směrnice ES 2002/80) a Evropské hospodářské komise OSN R 49-03 (směrnice ES 1999/96, směrnice ES 2001/27), popřípadě dalšími předpisy Evropské hospodářské komise OSN a směrnicemi ES, se sazba daně snižuje o 48 % do 31. prosince 2007. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5.
 

Platnost slev pro roky 2005 a 2006

U těchto vozidel lze uplatnit snížení dle § 6 :
§6 odst. 6 U vozidel se sazbou daně podle odstavce 2, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 2 stanované předpisy Evropské hospodářské komise OSN 49-02 B (směrnice 91/542/B/EHS, směrnice 96/1/ES) a Evropské hospodářské komise OSN 83-04 B, C (směrnice 96/69/ES, směrnice 98/77/ES), se sazba daně snižuje o 60 % do 31. prosince 2005. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5.
§6 odst. 7 U vozidel se sazbou daně podle odstavce 2, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 3 a limity vyšší úrovně stanované předpisy Evropské hospodářské komise OSN R 83-05 (směrnice ES 1999/102, směrnice ES 2001/1, směrnice ES 2001/100, směrnice ES 2002/80) a Evropské hospodářské komise OSN R 49-03 (směrnice ES 1999/96, směrnice ES 2001/27), popřípadě dalšími předpisy Evropské hospodářské komise OSN a směrnicemi ES, se sazba daně snižuje o 66 % do 31. prosince 2006. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5.
Jak správně zaplatit daň

Daň darovací a dědická

Sazby daně darovací

od Kč do Kč I. skupina II. skupina III.skupina
- 1 000 000 1,0 % 3,0 % 7,0 %

1 000 000

2 000 000

1,3 %

3,5 %

9,0 %

2 000 000

5 000 000

1,5 %

4,0 %

12,0 %

5 000 000

7 000 000

1,7 %

5,0 %

15,0 %

7 000 000

10 000 000

2,0 %

6,0 %

18,0 %

10 000 000

20 000 000

2,5 %

7,0 %

21,0 %

20 000 000

30 000 000

3,0 %

8,0 %

25,0 %

30 000 000

40 000 000

3,5 %

9,0 %

30,0 %

40 000 000

50 000 000

4,0 %

10,5 %

35,0 %

50 000 000

a více

5,0 %

12,0 %

40,0 %Sazba daně dědické

Při výpočtu daně dědické se postupuje podle tabulky pro daň darovací, ale výsledná částka se vynásobí koeficientem 0,5. Od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami v 1. skupině.

Poznámka:
I.skupina - příbuzní v řadě přímé a manželé
II. skupina - příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, a dále manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele
III. skupina - ostatní fyzické osoby a právnické osoby

Daň z převodu nemovitostí

Sazba daně z převodu nemovitostí

Daň z převodu nemovitostí činí 3 % z ceny převáděné nemovitosti


home     top                                                                            created by LIVEX