Jak správně zaplatit daň

Výběrem daní jsou v České republice pověřeny finanční úřady a výběrem některých druhů daní jsou pověřeny celní úřady.

S účinností od 1. 1. 2006 dochází ke změně příslušnosti k placení a k vymáhání platebních povinností v tzv. dělené správě z finančních úřadů na celní úřady. Tzv. dělenou správou se v zásadě rozumí výběr a vymáhání odvodů, poplatků, úhrad, úplat, pokut a penále, včetně nákladů řízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy než územními finančními orgány a které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů České republiky.

V praxi to znamená, že např. úhrada pokuty, kterou uložila Policie České republiky a která na místě nebyla uhrazena, se již nebude posílat na účet finančního úřadu nýbrž na účet celního úřadu s předčíslím bankovního účtu 3754 a s matrikou místně příslušného celního úřadu.

Tato kompetence pro celní úřady je výslovně upravena zákonem č. 185/2004 Sb. , o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 2 písm. d) a v § 5, odst. 4 písm. m) a zároveň byl zákonem č. 444/2005 Sb. novelizován zákon č. 531/90 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterým bylo zrušeno ustanovení dosud zmocňující územní finanční orgány k placení a k vymáhání peněžitých plnění v dělené správě.

Pro snazší a bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.

Území České republiky pokrývá 222 finančních úřadů a 54 celních úřadů. Správou spotřebních daní bylo celkem pověřeno 83 celních úřadů, poboček a oddělení celních úřadů. Čísla jejich bankovních účtů pro placení daní jsou složena z předčíslí bankovních účtů a z matrikových částí.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu jsou:

 • Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden níže
 • Matriková část určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden níže.
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 7755-7625011/0710.

Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu i prostřednictvím poštovní poukázky.

I. Placení formou poštovní poukázky

Česká pošta používá poštovní poukázky ("složenky") typu "A" pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.

Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku (složenku) u svého správce daně na místně příslušném finančním nebo celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud poplatník (plátce) použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním nebo celním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.

Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu "A", kterou obdrží na České poště. Na složence pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).

Na poukázce typu "A" se vyplňují následující údaje:

1. Levá část poukázky

 • - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního nebo celního úřadu.
 • č. účtu - Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného FÚ nebo CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Z důvodů kompatibility se systémy v členských státech EU došlo novelou zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ke změně formátu daňového identifikačního čísla (DIČ). Od 1.5.2004 se nahrazuje trojciferný kód správce daně a pomlčka dvojmístným kódem země CZ, zbytek čísla zůstává beze změny. Pokud má dosavadní DIČ podobu např. 123-12345678, je nová podoba DIČ CZ12345678. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Pro uvedený případ je tedy variabilní symbol roven číslu 12345678. Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
 • S. symbol - tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.
 • Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
 • Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.

2. Pravá část poukázky

 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
 • Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce.
 • Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
 • Ve prospěch účtu - tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu finančního úřadu tzn., že pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď číslo účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 37628651 musí být v kolonce "ve prospěch účtu" uvedeno číselné označení: 0007480037628651. (V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-37628651/0710).
 • Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (Variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V.symbol nevyplněny. V tomto tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
 • K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
 • S. symbol - tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.
 • Odesílatel - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č.domu, PSČ, dodávací pošta požadované údaje. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

II. Placení bezhotovostní formou

Poplatník (plátce) má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Pokud k tomu použije poukázku typu "A", musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky. Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky. Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby : Variabilní, Konstantní, Specifický uvede do první kolonky číslo účtu finančního nebo celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710. Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu - předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (bez lomítka a označení kódu banky - pro výše uvedený příklad tedy tvar 748-37628651). Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a poplatník (plátce) použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají poplatníkovi (plátci) nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu. Žádáme všechny daňové poplatníky (plátce), aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.

Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Pro vyplnění variabilního symbolu platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění na přední straně poukázky. Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro jednotlivé druhy daní
od 1. ledna 2006. DAŇOVÁ SPRÁVA

Název daně

Předčíslí účtu

Daň z přidané hodnoty

705

Daň silniční

748

Daň z příjmů právnických osob

7704

Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby

7712

Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby

7720

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

713

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

721

Daň z nemovitostí

7755

Daň dědická

7739

Daň darovací

7747

Daň z převodu nemovitostí

7763

Výnos exekucí

35

Správní poplatky

3711

Pokuty v blokovém řízení

3746

Pokuty a náklady řízení ve správním řízení

3754

Příslušenství daní

4706

Čísla bankovních účtů finančních úřadů
od 1. ledna 2006. DAŇOVÁ SPRÁVA

Sídlo finančního úřadu

Matrika

Kód banky

Banka

Praha

 

 

 

Praha - Jižní Město

27628041

0710

ČNB Praha

Praha - Modřany

17622041

0710

ČNB Praha

Praha 1

7625011

0710

ČNB Praha

Praha 2

7622021

0710

ČNB Praha

Praha 3

27623101

0710

ČNB Praha

Praha 4

7627041

0710

ČNB Praha

Praha 5

7624051

0710

ČNB Praha

Praha 6

7621061

0710

ČNB Praha

Praha 7

7629071

0710

ČNB Praha

Praha 8

7626081

0710

ČNB Praha

Praha 9

7623091

0710

ČNB Praha

Praha 10

7622101

0710

ČNB Praha

Praha-východ

7627201

0710

ČNB Praha

Praha-západ

97629111

0710

ČNB Praha

Aš

17629331

0710

ČNB Plzeň

Benátky nad Jizerou

57628181

0710

ČNB Praha

Benešov

7627121

0710

ČNB Praha

Beroun

7624131

0710

ČNB Praha

Bílina

17626501

0710

ČNB Ústí nad Labem

Blansko

7627631

0710

ČNB Brno

Blatná

47624291

0710

ČNB České Budějovice

Blovice

27626361

0710

ČNB Plzeň

Bohumín

27626791

0710

ČNB Ostrava

Bojkovice

27625721

0710

ČNB Brno

Bor

17621401

0710

ČNB Plzeň

Boskovice

47629631

0710

ČNB Brno

Brandýs n.L.-Stará Boleslav

57624201

0710

ČNB Praha

Brno I

97629621

0710

ČNB Brno

Brno II

47621621

0710

ČNB Brno

Brno III

37626621

0710

ČNB Brno

Brno IV

67622621

0710

ČNB Brno

Brno-venkov

7624641

0710

ČNB Brno

Broumov

57624551

0710

ČNB Hradec Králové

Bruntál

7620771

0710

ČNB Ostrava

Břeclav

7621651

0710

ČNB Brno

Březnici

77622211

0710

ČNB Praha

Bučovice

27622731

0710

ČNB Brno

Bystřice nad Pernštejnem

17621751

0710

ČNB Brno

Bystřice pod Hostýnem

47622691

0710

ČNB Brno

Čáslav

17621161

0710

ČNB Praha

Česká Lípa

7620421

0710

ČNB Ústí nad Labem

České Budějovice

7629231

0710

ČNB České Budějovice

Český Brod

37625151

0710

ČNB Praha

Český Krumlov

7626241

0710

ČNB České Budějovice

Český Těšín

37621791

0710

ČNB Ostrava

Dačice

17629251

0710

ČNB České Budějovice

Děčín

7628431

0710

ČNB Ústí nad Labem

Dobruška

27622571

0710

ČNB Hradec Králové

Dobříš

47626211

0710

ČNB Praha

Doksy

57628421

0710

ČNB Ústí nad Labem

Domažlice

7626321

0710

ČNB Plzeň

Dvůr Králové nad Labem

27626601

0710

ČNB Hradec Králové

Frýdek-Místek

7628781

0710

ČNB Ostrava

Frýdlant

37626461

0710

ČNB Ústí nad Labem

Frýdlant nad Ostravicí

37624781

0710

ČNB Ostrava

Fulnek

27625801

0710

ČNB Ostrava

Havířov

57622791

0710

ČNB Ostrava

Havlíčkův Brod

97622681

0710

ČNB Brno

Heřmanův Městec

47624531

0710

ČNB Hradec Králové

Hlinsko

37629531

0710

ČNB Hradec Králové

Hlučín

17624821

0710

ČNB Ostrava

Hodonín

7626671

0710

ČNB Brno

Holešov

27621691

0710

ČNB Brno

Holice

57621561

0710

ČNB Hradec Králové

Horažďovice

37624351

0710

ČNB Plzeň

Horšovský Týn

47628321

0710

ČNB Plzeň

Hořice v Podkrkonoší

67622541

0710

ČNB Hradec Králové

Hořovice

27625131

0710

ČNB Praha

Hradec Králové

7628511

0710

ČNB Hradec Králové

Hranice

47628831

0710

ČNB Ostrava

Hrušovany nad Jevišovkou

57626741

0710

ČNB Brno

Humpolec

27628711

0710

ČNB Brno

Hustopeče

27622651

0710

ČNB Brno

Cheb

7623331

0710

ČNB Plzeň

Chlumec n. Cidlinou

57625511

0710

ČNB Hradec Králové

Chodov

17622391

0710

ČNB Plzeň

Chomutov

7625441

0710

ČNB Ústí nad Labem

Chotěboř

77621681

0710

ČNB Brno

Chrudim

7622531

0710

ČNB Hradec Králové

Ivančice

57621641

0710

ČNB Brno

Jablonec nad Nisou

7622451

0710

ČNB Ústí nad Labem

Jaroměř

47629551

0710

ČNB Hradec Králové

Jemnice

57624711

0710

ČNB Brno

Jeseník

7628861

0710

ČNB Ostrava

Jičín

97629541

0710

ČNB Hradec Králové

Jihlava

7623681

0710

ČNB Brno

Jilemnice

77620451

0710

ČNB Ústí nad Labem

Jindřichův Hradec

7623251

0710

ČNB České Budějovice

Kadaň

27626441

0710

ČNB Ústí nad Labem

Kamenice nad Lipou

17622711

0710

ČNB Brno

Kaplice

17621241

0710

ČNB České Budějovice

Karlovy Vary

7620341

0710

ČNB Plzeň

Karviná

7625791

0710

ČNB Ostrava

Kdyně

37622321

0710

ČNB Plzeň

Kladno

7621141

0710

ČNB Praha

Klatovy

7628351

0710

ČNB Plzeň

Kojetín

37622831

0710

ČNB Ostrava

Kolín

7629151

0710

ČNB Praha

Konice

67624811

0710

ČNB Ostrava

Kopřivnice

47626801

0710

ČNB Ostrava

Kostelec nad Orlicí

37628571

0710

ČNB Hradec Králové

Kralovice

47624371

0710

ČNB Plzeň

Kralupy nad Vltavou

47625171

0710

ČNB Praha

Kraslice

27628391

0710

ČNB Plzeň

Krnov

17626771

0710

ČNB Ostrava

Kroměříž

7620691

0710

ČNB Brno

Kutná Hora

7626161

0710

ČNB Praha

Kyjov

47628671

0710

ČNB Brno

Ledeč nad Sázavou

87627681

0710

ČNB Brno

Letovice

27628631

0710

ČNB Brno

Liberec

97629461

0710

ČNB Ústí nad Labem

Libochovice

47629471

0710

ČNB Ústí nad Labem

Litoměřice

7627471

0710

ČNB Ústí nad Labem

Litomyšl

47628591

0710

ČNB Hradec Králové

Litovel

27622811

0710

ČNB Ostrava

Litvínov

27622491

0710

ČNB Ústí nad Labem

Louny

7624481

0710

ČNB Ústí nad Labem

Luhačovice

17624661

0710

ČNB Brno

Manětín

37629371

0710

ČNB Plzeň

Mariánské Lázně

27624331

0710

ČNB Plzeň

Mělník

7623171

0710

ČNB Praha

Mikulov

37628651

0710

ČNB Brno

Milevsko

27629271

0710

ČNB České Budějovice

Mimoň

27621421

0710

ČNB Ústí nad Labem

Mladá Boleslav

7620181

0710

ČNB Praha

Mnichovo Hradiště

47622181

0710

ČNB Praha

Moravská Třebová

37622591

0710

ČNB Hradec Králové

Moravské Budějovice

77625711

0710

ČNB Brno

Moravský Krumlov

37625741

0710

ČNB Brno

Most

7621491

0710

ČNB Ústí nad Labem

Náchod

7627551

0710

ČNB Hradec Králové

Náměšť nad Oslavou

47629711

0710

ČNB Brno

Němčice nad Hanou

87625811

0710

ČNB Ostrava

Neratovice

27624171

0710

ČNB Praha

Nová Paka

47621541

0710

ČNB Hradec Králové

Nový Bor

47622421

0710

ČNB Ústí nad Labem

Nový Bydžov

37624511

0710

ČNB Hradec Králové

Nový Jičín

7624801

0710

ČNB Ostrava

Nymburk

7628191

0710

ČNB Praha

Olomouc

7621811

0710

ČNB Ostrava

Opava

7629821

0710

ČNB Ostrava

Orlová

67628791

0710

ČNB Ostrava

Ostrava I

7623761

0710

ČNB Ostrava

Ostrava II

27624761

0710

ČNB Ostrava

Ostrava III

47625761

0710

ČNB Ostrava

Ostrov

17626341

0710

ČNB Plzeň

Otrokovice

37625661

0710

ČNB Brno

Pacov

87620711

0710

ČNB Brno

Pardubice

7624561

0710

ČNB Hradec Králové

Pečky

37624191

0710

ČNB Praha

Pelhřimov

97626711

0710

ČNB Brno

Písek

7628271

0710

ČNB České Budějovice

Plzeň

7629311

0710

ČNB Plzeň

Plzeň-jih

7625361

0710

ČNB Plzeň

Plzeň-sever

7622371

0710

ČNB Plzeň

Podbořany

27625481

0710

ČNB Ústí nad Labem

Poděbrady

27629191

0710

ČNB Praha

Polná

17629681

0710

ČNB Brno

Prachatice

7625281

0710

ČNB České Budějovice

Prostějov

97620811

0710

ČNB Ostrava

Přelouč

47626561

0710

ČNB Hradec Králové

Přerov

7626831

0710

ČNB Ostrava

Přeštice

37621361

0710

ČNB Plzeň

Příbram

7624211

0710

ČNB Praha

Rakovník

7621221

0710

ČNB Praha

Rokycany

97629381

0710

ČNB Plzeň

Roudnice nad Labem

27628471

0710

ČNB Ústí nad Labem

Rožnov pod Radhoštěm

77627661

0710

ČNB Brno

Rumburk

27629431

0710

ČNB Ústí nad Labem

Rychnov n.Kn.

7621571

0710

ČNB Hradec Králové

Říčany

47629201

0710

ČNB Praha

Sedlčany

57621211

0710

ČNB Praha

Semily

97621451

0710

ČNB Ústí nad Labem

Slaný

27622141

0710

ČNB Praha

Slavkov u Brna

37628731

0710

ČNB Brno

Soběslav

27622301

0710

ČNB České Budějovice

Sokolov

7627391

0710

ČNB Plzeň

Strakonice

7622291

0710

ČNB České Budějovice

Stříbro

37622401

0710

ČNB Plzeň

Sušice

27629351

0710

ČNB Plzeň

Svitavy

7626591

0710

ČNB Hradec Králové

Šternberk

37628811

0710

ČNB Ostrava

Šumperk

7623841

0710

ČNB Ostrava

Tábor

7621301

0710

ČNB České Budějovice

Tachov

7626401

0710

ČNB Plzeň

Tanvald

17628451

0710

ČNB Ústí nad Labem

Telč

27624681

0710

ČNB Brno

Teplice

7620501

0710

ČNB Ústí nad Labem

Tišnov

47626641

0710

ČNB Brno

Toužim

27621341

0710

ČNB Plzeň

Trhové Sviny

17624231

0710

ČNB České Budějovice

Trutnov

7625601

0710

ČNB Hradec Králové

Třebíč

7627711

0710

ČNB Brno

Třeboň

47625251

0710

ČNB České Budějovice

Třešť

47625681

0710

ČNB Brno

Třinec

87621781

0710

ČNB Ostrava

Turnov

87626451

0710

ČNB Ústí nad Labem

Týn nad Vltavou

37625231

0710

ČNB České Budějovice

Uherské Hradiště

7624721

0710

ČNB Brno

Uherský Brod

47626721

0710

ČNB Brno

Uhlířské Janovice

37622161

0710

ČNB Praha

Ústí nad Labem

7623411

0710

ČNB Ústí nad Labem

Ústí nad Orlicí

7622611

0710

ČNB Hradec Králové

Valašské Klobouky

57626661

0710

ČNB Brno

Valašské Meziříčí

87622661

0710

ČNB Brno

Velké Meziříčí

37622751

0710

ČNB Brno

Veselí nad Moravou

37622671

0710

ČNB Brno

Vimperk

27626281

0710

ČNB České Budějovice

Vlašim

47629121

0710

ČNB Praha

Vodňany

37629291

0710

ČNB České Budějovice

Votice

57624121

0710

ČNB Praha

Vrchlabí

37621601

0710

ČNB Hradec Králové

Vsetín

97628661

0710

ČNB Brno

Vysoké Mýto

47624611

0710

ČNB Hradec Králové

Vyškov

7621731

0710

ČNB Brno

Zábřeh

27624841

0710

ČNB Ostrava

Zlín

7629661

0710

ČNB Brno

Znojmo

7629741

0710

ČNB Brno

Žamberk

67625611

0710

ČNB Hradec Králové

Žatec

47626481

0710

ČNB Ústí nad Labem

Žďár nad Sázavou

7626751

0710

ČNB Brno

Železný Brod

37629451

0710

ČNB Ústí nad Labem

Předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro jednotlivé druhy daní
od 1. ledna 2006. CELNÍ SPRÁVA

Název druhu příjmu

Předčíslí účtu

Platební povinnost vyměřená v souladu s celním řízením

7771

Čísla bankovních účtů celních úřadů - CELNÍ ŘÍZENÍ a DĚLENÁ SPRÁVA
od 1. ledna 2006. CELNÍ SPRÁVA

Název/útvar

Matrika

Kód banky

Benešov

77721201

710

Brno

 17721621

710

Břeclav

17726641

710

Česká Lípa

7723471

710

České Budějovice

17720231

710

Český Krumlov

47724241

710

Děčín

47721411

710

Domažlice

67728311

710

Frýdek-Místek

77728761

710

Hodonín

77724621

710

Hradec Králové

37720511

710

Cheb

37723341

710

Chomutov

27729491

710

Jihlava

17725681

710

Jindřichův Hradec

37721231

710

Karlovy Vary

17722341

710

Karviná

57722821

710

Kladno

67726201

710

Klatovy

97724311

710

Kolín

47725201

710

Krnov

7725821

710

Liberec

27727461

710

Mělník

77724111

710

Mladá Boleslav

97725111

710

Most

7728491

710

Náchod

27722601

710

Mošnov

7720801

710

Olomouc

27729651

710

Opava

17720821

710

Ostrava

97729761

710

Pardubice

7724511

710

Plzeň

7721361

710

Praha I.

67724011

710

Praha D1

57723111

710

Praha D 5

47723011

710

Praha D 8

7726111

710

Praha 2

17721111

710

Praha Ruzyně - letiště

47728111

710

Prostějov

67720651

710

Přerov

37724651

710

Strakonice

7722241

710

Svitavy

47720611

710

Šumperk

57725651

710

Tachov

37721311

710

Tábor

7728301

710

Trutnov

57729601

710

Uherské Hradiště

27726661

710

Ústí nad Labem

27720411

710

Ústí nad Orlicí

37725611

710

Valašské Meziříčí

17726801

710

Vyškov

47722641

710

Zlín

7725661

710

Znojmo

87723681

710

Žďár nad Sázavou

57728641

710

 

 

home     top                                                                            created by LIVEX